Ekolojik Bir Dünya İçin

Deri finisaj kimyasalları üretiminde, ekolojik faktörlerin öneminin artması sonucunda, tüketiciyi ve çevreyi korumaya yönelik olarak, Avrupa Konseyi Kararları [VOC (Volatile Organic Chlorinated Solvent (Uçucu Klorlu Organik Çözücüler)); 1999/13/EC)] ve California Kararnameleri (Proposition 65) doğrultusunda, çevreyi tehdit eden kimyasallardan bazılarının kullanımı kesinlikle yasaklanmış, bazılarının kullanımına da kısıtlamalar getirilmiştir. Bu amaçla yeni çalışmalar sürdürülmektedir. Bunun doğrultusunda ekolojik talepler deri kimyasalları üretimi ve kullanımında yeni gelişmeleri tetikleyen en önemli faktördür. Bu durumun deri finisaj kimyasalları üzerindeki etkileri şunlardır;
1. Çevreyi kapsayan ulusal kısıtlamalar küreselleşmenin bir sonucu olarak dünya geneline yayılmaktadır.
2. Her sektör (Otomobil, Mobilya, Ayakkabılık ve Giyisilik Deri) potansiyel risk durumuna göre yasaklı kimyasal listesini düzenlemektedir.

Otomobil Sektörü kullandığı tüm hammaddelerin ve yapım malzemelerinin özellikleri konusunda bilgili ve bilinçlidir. Bunlar Bireysel Otomobilciler Derneği tarafından da tespit edilmiştir. Çevreye zararlı malzemelerden bazıları finisaj kimyasallarının formülasyonlarında kullanılmaktadır. Otomotiv derisi ile ilgili ekolojik talepler ve bunlara yönelik çözümler; su bazlı finisaj sistemlerine geçiş, ağır metal içermeyen çok yüksek dayanımlı pigmentler ve N-metil pirolidon içermeyen poliüretan üretimidir.

Mobilya Sektöründe durum Otomobil Sektörü ile paraleldir. Burada Alman RAL RG-430 kalite yönetimleri ve test metodları baz alınmaktadır.

Ayakkabı ve Giyisi Sektörü ülkemizde çalışılan deri tipi olması nedeniyle, bizleri en fazla ilgilendiren bölüm olacaktır. Bu sektörde kullanılan finisaj kimyasalları da yüksek ekolojik standartlarda olmalıdır. Buna bağlı Avrupa’daki düzenlemeler alkilfenol ve alkilfenol etoksilatlar üzerinedir (0,1 %’den fazla etoksilat içeren malzemenin üretimi ve pazarlanması yasaklanmıştır). Tekstil sektöründe kullanılan ‘Öko-Teks Standart 100’ etiketleme sistemine benzer bir şekilde deri sektöründe de “zararlı malzemeler içermeyen çevreyle uyumlu olarak üretilmiş deri” içerikli etiket sistemi geliştirilmiştir.

Çevre Sağlığı Risk Değerleri Bölümü California Ofisi (OEHHA) aşağıda ismi geçen malzemeleri tehlikeli malzemeler olarak nitelendirmiştir;
YUMUŞATICILAR: Ftalik Asid Esterler [Dibutil fıtalat(DBP), Diisooktil fıtalat (DOP) v.b.]
NONİLFENOL VE NONİLFENOL ETOKSİLATLARI
KISA ZİNCİRLİ KLORLANMIŞ PARAFİNLERİNLER (CPs)
ALEV GECİKTİRİCİLER PBB (5-Bromofenil eter ve 8-Bromofenil eter türevleri)
N-METİL PİROLİDON: NMP indirgenmek mecburiyetindedir; kullanımı tamamen yasaklanmamıştır.
AĞIR METALLER [Krom(VI), Kurşun, Civa, Arsenik, Antimon, Kadmiyum]
TRİBUTİL TİN
AZO BOYALARI : İndirgen ortamlarda parçalanarak zararlı aromatik amin oluşumuna neden olan azo boyaları yasaklanmıştır.
YÜKSEK ÖNEM ARZEDEN MADDELER CMR (Kanserojen, mutajen ve üreme için toksik) Maddeler, PBT (kalıcı ve Biyobirikimli ve Toksik) maddeler ve vPvB (Çok kalıcı ve çok biyobirikimli) maddeler Bu kimyasallar Lak, Pigment, Binder ve Tuşe malzemelerinin üretiminde kullanılmaktadır.

SARCHEM Firma’sı deri finisaj ürün dizisinin çevreyle uyumlu ürünlerden oluşmasının zorunlu olduğunu düşünmektedir. Bu prensibe bağlı kalarak, Çevre Sağlık Örgütleri’nin öngördüğü doğrultuda, yukarıda beyan edilen çevreyi ve sağlığı tehdit eden özellikteki hiçbir kimyasalı kullanmamaktadır. Böylelikle gelişmeleri takip ederek, her zamanki gibi müşterilerimize ve kullanıcılara karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmekteyiz.

Siz sayın müşterilerimizin de bu konuya çok hassasiyet göstereceğinizi ümit ediyoruz. Bu bağlamda, gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla, bu gibi malzemeleri üretimlerinde kullanan firmaları bu yönde uyarmaya, bunları içeren ürünleri kullanmamaya ve daha da duyarlı olmaya davet ediyorum.

Saygılarımla,

İsmail SARIALEMDAROĞLU